Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned, og indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse, eller ved bekendtgørelse i den lokale presse, senest 14 dage før. Fra 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, kan det reviderede regnskab og forslag til budget for det indeværende år, rekvireres hos foreningen.

Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.
- Valg af dirigent.
- Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
- Aflæggelse af regnskab til godkendelse.
- Indkomne forslag.
- Fremlæggelse af budget til godkendelse.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
- Valg af revisor.
- Eventuelt.
IndkaldelseReferaterForslag til pkt. 4

Forslag

Forslag til dagsordenens punkt "Indkomne forslag" skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen finder sted, dog skal forslag til vedtægtsændringer være formanden i hænde senest 1. februar.

Forslag til vedtægtsændringer, kan i deres fulde ordlyd rekvireres hos foreningen fra 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel, ved bekendtgørelse i den lokale presse, eller ved udsendelse af skriftlig meddelelse, og skal indkaldes af bestyrelsen, efter en til formanden fremsendt skriftlig begæring, med angiven dagsorden, fra mindst 1/4 af de tilsluttede husstande, senest 30 dage efter en sådan begæring er modtaget.

Læs mere

Spørgsmål?

Kontakt os

Sæby Antenneforening
Grønnegade 11A, 9300 Sæby

Tlf nr: 9846 4646
Footer Kontakt